Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over onze zorg. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Leidt dit niet tot het gewenst resultaat of zijn uw klachten van een andere orde, dan kunt u een klacht indienen.
Mediis is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen.

De klachtenfunctionaris van de SKGE zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.Meer informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden in de Praktijkfolder en op www.skge.nl.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht of wilt u weten wat uw rechten zijn? De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van Zorgbelang Nederland kan u van advies voorzien. Een medewerker van IKG kan u ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of bijstaan tijdens het gesprek met uw zorgverlener.Voor hulp en/of advies kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie – en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG).
Tel: 0900-2437070 of www.zorgbelang-nederland.nl

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden. Kern van deze zorg is dat de zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. De manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat staat hierin centraal. Wat houdt hem of haar bezig? Door hier naar te vragen ontstaat er een andere verbinding. De verbetering kan worden gevonden in meer actieve personen die vaker zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven.

Vier redenen voor persoonsgericht zorg

Waarom zouden zorgorganisaties energie willen steken in persoonsgerichte zelfzorg? De pioniers op dit gebied geven terug dat er voor hen vier redenen zijn om dat te doen.

4 redenen voor persoonsgerichte zorg.2

Mediis werkt samen met haar leden aan Persoonsgerichte zorg.
Voor leden is achter de inlog een pagina opgezet met informatie en inspiratie over Persoonsgerichte zorg

Bij vragen over persoonsgerichte zorg kunt u contact opnemen met Anouk Nijenhuis via bureau@mediis.nl

 

 

 

Jaarverslagen

Bekijk '2020 in vogelvlucht' de visuele samenvatting van het jaarverslag, of lees ons interactieve jaarverslag 2020.

Veel leesplezier!

Jaarverslag Mediis overzichtsplaat 2020 in Vogelvlucht vierkant 

jaarverslag 2021 nieuws

jaarverslag 2019 omslag plaatje met randje

      voorblad jaarverslag 2018 jpg met randje

pdfOverzichtsrapportage | PREM huisartsen

Het OPEN programma 

Online inzage in het patiëntendossier is cruciaal om 'samen beslissen' te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Hoe zorgt u dat uw patiënten veilig toegang hebben tot begrijpelijke gegevens? Hoe voorkomt u dat u veel extra tijd kwijt bent aan het beantwoorden van vragen van patiënten omtrent online inzage? En hoe draagt dit nu precies bij aan het samen beslissen met de patiënt? Het OPEN programma biedt een antwoord op deze vragen. 

Mediis als regio coalitie helpt u bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Dit doen wij met informatie, scholing en communicatiematerialen. 

Afbeelding Youtube filmpje OPEN.2

Wat is OPEN?

OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg is gestart. OPEN ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. Het doel is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Hierbij zorgt OPEN er ook voor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Meer informatie over MedMij vindt u op medmij.nl/zorgaanbieders/.

Welke informatie ziet de patiënt?

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage (u hoeft dus niets met terugwerkende kracht aan te passen)
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden
 • Geen persoonlijke aantekeningen!

Voor materiaal dat u kunt gebruiken in de voorlichting richting uw patiënten kunt u deze toolkit gebruiken. 

Wat kan online inzage opleveren?

Elektronische inzage in een medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en uw relatie met de patiënt. Voor de patiënt betekent inzage dat hij beter geïnformeerd kan zijn over zijn gezondheid en meer mogelijkheden heeft voor zelfmanagement. De patiënt voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN: open-eerstelijn.nl/artikelen/

Beter begrip 

We draaien er niet omheen; de invoering zal in eerste instantie wat extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat u de informatie in de P-regel of bij de onderzoeksuitslagen anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is. 

Hoe ziet het OPEN-programma eruit?

OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage door uw patiënten aan te kunnen bieden. Als Mediis doen wij mee aan de modules:
 • Basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt’.
 • Vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
 • Vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.

Vragen of hulp nodig?

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over OPEN of neem contact op met Anouk | A.Nijenhuis@mediis.nl 

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de aandeelhouders, de leden van de ROHMH, toezicht op het bestuur en de directie van deze BV.
Basis hiervoor zijn onder meer de statuten, algemene wettelijke regels en de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NTVZ). Daarbij kijkt de RvC zowel naar het zakelijk belang van de BV als naar zijn maatschappelijk belang voor cliënten, medewerkers en anderen. 

Ieder lid van de RvC beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol binnen de RvC en draagt zorg voor complementariteit, collegiaal bestuur, en onafhankelijkheid.

RvC visie op toezicht

De leden van onze RvC

De RvC is bereikbaar via rvc@mediis.nl

plusje van logo mediisEliane Thewessen voorzitterlinkedin logo vierkant

Eliane Thewessen grijze achtergrond klein

plusje van logo mediisHedwig Loeffen linkedin logo vierkant

hedwig loeffen grijze achtergrond klein

plusje van logo mediisIvo Smeelelinkedin logo vierkant

   Ivo Smeele grijze achtergrond website.png

­