organisatie icoon voor organisatieMediis is het samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Midden-Holland en de onderliggende BV’s. De samenwerking in regioverband in Midden-Holland startte in 2009 met de oprichting van de RZMH | Regio Zorg Midden-Holland. Uitgangspunt was toen goede zorg leveren aan patiënten met Diabetes Mellitus. In 2018 is Mediis opgericht.

Er werken inmiddels 16 medewerkers die klaar staan voor ruim 70 huisartsenpraktijken. Zij zetten zich in voor goede, toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.

De ondersteuningsorganisaite Mediis bestaat uit drie onderdelen

 • Mediis coöperatie | ROHMH - Coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland
  Voor het behartigen van de belangen van huisartsen in de regio.
 • Mediis ketenzorg | RZMH - Regio Zorg Midden-Holland bv voor het borgen van goede kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte in de ketenzorgprogramma’s Diabetes Mellitus, COPD en CVRM.
 • Mediis GGZ | HGGZMH - Huisartsen GGZ Midden Holland bv
  Voor het borgen van kwalitatieve GGZ zorg in de huisartsenpraktijk.

Organogram Mediis

Mediis heeft een bestuur van vier huisartsen

 • Dhr. J. Stakenburg, voorzitter
 • Dhr. M. Zadelhoff, portefeuille financiën & ICT
 • Mw. G. Wiesenhaan, portefeuille ouderenzorg

Mediis heeft een tweekoppige directie

 • Mw T. Scheltens, medisch directeur
 • Dhr A. Reinink, directeur bedrijfsvoering

Mediis heeft een Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de aandeelhouders, de leden van de ROHMH, toezicht op het bestuur en de directie van deze bv. Zij kijkt naar zowel het zakelijk belang van de bv als naar het maatschappelijk belang voor cliënten, medewerkers en anderen. 

De RvC is bereikbaar via rvc@mediis.nl

 • Mw, E. Thewessen | voorzitter
 • Mw. H. Loeffen
 • Dhr. I. Smeele

RvC visie op toezicht

Mediis heeft binnenkort een cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten in zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Mediis hecht waarde aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de cliënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Mediis gaat dit voor de aangesloten huisartsenpraktijken op collectief niveau organiseren samen met de Huisartsenpost Midden-Holland | HAP M-H. 

De overlap in huisartsen, patiënten, medische taken en het opereren in het verlengde van elkaars zorg- en dienstverlening zijn voor Mediis en de HAP M-H reden om een gezamenlijke centrale cliëntenraad op te richten. De cliëntenraad wordt zo breed mogelijk samengesteld met patiënten vanuit de ketenzorg, ouderzorg, huisartsen GGZ en ouders van (jonge) kinderen die de HAP bezoeken.

De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan Mediis over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Zij heeft mogelijkheden om mee te denken en te praten over een breed scala aan onderwerpen binnen de verleende huisartsenzorg. Zij richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten die gebruik maken van de zorg die onder verantwoordelijkheid van Mediis en HAP M-H wordt aangeboden.

­