Mediis gaat vertrouwelijk om met uw gegevens, dit in overeenstemming met de wet- en regelgeving rond de privacy. De zorggroep handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met uitzondering van de informatie die noodzakelijk is voor de financieel administratieve afhandeling van de geleverde zorg, worden er geen individuele persoonsgegevens aan derden verstrekt. Alleen de bij de behandeling betrokken zorgverleners hebben toegang tot uw gegevens en ook alleen voor het deel dat zij nodig hebben om de behandeling goed uit te voeren. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts.

Privacyverklaring

Verantwoordelijke
Mediis (verder te noemen: de Verantwoordelijke) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Verantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Verantwoordelijke is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken.

Persoonsgegevens
De Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Tevens verwerkt de Verantwoordelijke gegevens over de gezondheid in de zin van artikel 4, sub 15, van de AVG. Gegevens over de gezondheid zijn alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon.

De Verantwoordelijke houdt in een intern informatiesysteem bij. Daarbij registreert de Verantwoordelijke de naam, het (e-mail)adres, het telefoonnummer en de geboortedatum van de patiënt om deze in te schrijven voor deelname aan een cursus.

Grondslag van de verwerking
De Verantwoordelijke moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken nadat de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG)

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de Verantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens die over u worden verzameld versleuteld opgeslagen in het informatiesysteem en hebben alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor wordt een op naam gesteld toegangsaccount gebruikt waarbij het informatiesysteem deze toegang vastlegt in een afgeschermd logboek.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Verantwoordelijke is verplicht op grond van artikel 454 lid 3 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw persoonsgegevens gedurende vijftien jaren te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Uw privacyrechten
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG, artikel 456 WGBO). De Verantwoordelijke behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG, artikel 455, lid 1, WGBO).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Verantwoordelijke van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Mediis
Tielweg 3
2803 PK Gouda

­