Wie

Mediis maakt afspraken met de aangesloten huisartsen en de zorgverzekeraar om te werken volgens de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn uitgewerkt in een zorgprogramma. De patiënt staat hierin centraal. De aangesloten huisartsen bieden de zorg volgens dit zorgprogramma aan vanuit de huisartspraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken in het zorgprogramma.

Wat

De zorggroep biedt op dit moment zorgprogramma’s voor patiënten met Diabetes Mellitus, COPD en CVRM-VVR.

Hoe

De zorggroep zet zich ervoor in dat alle deelnemende huisartsen en andere zorgverleners kwalitatief goede zorg leveren. Ze doet dit door contracten af te sluiten met zorgverleners en zorgverzekeraars. In deze contracten wordt vastgelegd dat de zorg wordt geleverd volgens het zorgprogramma van de zorggroep.

Kwaliteitsbeleid

De deelnemende zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het werken volgens het zorgprogramma. Om hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de geleverde zorg voldoet aan de laatste inzichten heeft de zorggroep een kwaliteitsteam die de kwaliteit van de zorg bewaakt.

  • Het kwaliteitsteam toetst jaarlijks of de zorgprogramma’s nog voldoen aan de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving en past deze zo nodig aan.
  • Het kwaliteitsteam meet jaarlijks de kwaliteit van zorg bij alle deelnemende zorgverleners en bespreekt de uitkomsten met de deelnemers.
  • Het kwaliteitsteam maakt op basis van de uitkomsten een actieplan; bijvoorbeeld het organiseren van scholing.

Het voordeel van het werken in de zorggroep:

  • Het kwaliteitsteam verzamelt, beoordeelt en leert van meldingen van calamiteiten en incidenten.De kwaliteit van zorg kan vergeleken worden met andere deelnemers uit de zorggroep. Hierdoor wordt actief en effectief gewerkt aan verbetering van de zorg.
  • Er kan goedkoper en efficiënter gewerkt worden. Niet alleen door het gezamenlijke kwaliteitsteam, maar ook door het maken van gunstige gezamenlijke scholingsafspraken.

Privacy

Mediis gaat vertrouwelijk om met uw gegevens, dit in overeenstemming met de wet- en regelgeving rond de privacy. De zorggroep handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met uitzondering van de informatie die noodzakelijk is voor de financieel administratieve afhandeling van de geleverde zorg, worden er geen individuele persoonsgegevens aan derden verstrekt. Alleen de bij de behandeling betrokken zorgverleners hebben toegang tot uw gegevens en ook alleen voor het deel dat zij nodig hebben om de behandeling goed uit te voeren. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts.

Klachtenregelement

Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over onze zorg. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Leidt dit niet tot het gewenst resultaat of zijn uw klachten van een andere orde, dan kunt u een klacht indienen.
Mediis is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen.
De klachtenfunctionaris van de SKGE zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden in de Praktijkfolder en op www.skge.nl

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht of wilt u weten wat uw rechten zijn? De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van Zorgbelang Nederland kan u van advies voorzien. Een medewerker van IKG kan u ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of bijstaan tijdens het gesprek met uw zorgverlener.

Voor hulp en/of advies kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie – en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG).
Tel: 0900-2437070 of www.zorgbelang-nederland.nl

­