cliëntenraad Mediis en de HAP MH Vierkant

De gezamenlijk cliëntenraad van Mediis en de HAP Midden-Holland (HAP M-H). heeft inmiddels haar formatie rond. De raad bestaat uit zes leden en een voorzitter. Patricia Stolk, secretaresse van de HAP heeft de rol van ambtelijk secretaris op zich genomen. Zij zorgt ervoor dat de cliëntenraad optimaal kan functioneren, hiervoor verricht zijn werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied.

Bij de samenstelling van de cliëntenraad is gestreefd naar een evenwichtige verdeling in kennis, achtergrond en affiniteit. Veel leden hebben een achtergrond in de gezondheidszorg, uitvoerend of beleidsmatig. Andere leden hebben kennis van wetgeving, arbo/vitaliteit en financiën. Binnen de raad zullen portefeuilles verdeeld worden naar kennis- en aandachtsgebied, bijvoorbeeld chronische aandoeningen, ouders van jonge kinderen, ouderenzorg en 1e lijns psychiatrie. Deze aandachtsgebieden vallen samen met de patiëntengroepen die deelnemen aan de zorgprogramma’s van Mediis en/of bij acute problemen de HAP bezoeken.

Vorige week heeft de eerste kennismakingsbijeenkomst plaats gevonden. Tijdens de aftrap is er kennisgemaakt tussen en met de leden van de raad en de directie van Mediis en HAP M-H. Onderlinge verwachtingen zijn uitgesproken en er is gestart met het bespreken van de kaders waarbinnen de raad gaat werken.    

De leden zullen de eerste maanden kennismaken met de organisaties, en worden ingewerkt, dossiers worden verdeeld en processen ingericht. Daar waar nodig zullen de leden ook worden geschoold in de rollen en taken die van een raad verwacht worden.

Achtergrond opzet cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten in zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Mediis hecht waarde aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van patënten om zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Mediis heeft dit voor de aangesloten huisartsenpraktijken op collectief niveau georganiseerd samen met de Huisartsenpost Midden Holland | HAP  M-H

De overlap in huisartsen, patiënten, medische taken en het opereren in het verlengde van elkaars zorg- en dienstverlening, is de reden om een gezamenlijke centrale cliëntenraad op te richten. Deze wordt zo breed mogelijk samengesteld met patiënten vanuit de ketenzorg, ouderzorg, huisartsen GGZ en ouders van (jonge) kinderen die de HAP bezoeken.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen de organisaties. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de zorgverlening en de organisatie van de huisartsenzorg in de regio te maken hebben. De belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.

­