Kerstafbeelding 2022 2023 nieuws

Wat is de tijd voorbijgevlogen! Terugkijkend heeft dit jaar ons veel nieuws gebracht.

Nieuwe (pilot) projecten 

Er is een flink aantal praktijken aan de slag gegaan met de pilot Meer Tijd voor de Patiënt. Zij liggen goed op schema als het gaat om flexibele consult-duren en andere veranderingen, die meer tijd en dus aandacht voor de patiënt mogelijk maken. We zijn één van de initiatiefnemers geweest van de overlegtafel GGZ 18+ die dit jaar is gestart in de regio Hollands-Midden. Een succesvol initiatief om patiënten op een soepele manier en op basis van multidisciplinair overleg op de plek te krijgen waar zij de best passende zorg en/of begeleiding krijgen. Het spreekuur urogynaecologie door kaderhuisartsen en de vergoeding voor teleconsultatie zijn dit jaar zodanig voorbereid, dat we begin volgend jaar van start kunnen gaan.

Samenwerken in de regio

Naar aanleiding van signalen uit de huisartsenpraktijken, hebben we samen met het GHZ plannen gemaakt om de vele verzoeken voor verwijsbrieven en vervolgzorg vanuit het ziekenhuis aan de huisartsen te verminderen. Samenwerken in de regio is en blijft een speerpunt, zo ook op het gebied van ouderenzorg. In een pilot is gekeken of VIP/NIS als communicatieplatform hierin een rol kan spelen. Het project wordt volgend jaar geïntensiveerd. Het levenseinde-gesprek is inhoudelijk en financieel ingebed in de dagelijkse praktijk.

Continuering ketenzorg en huisartsen GGZ

Naast nieuwe ontwikkelingen zijn we ook bezig geweest met continuering van ondersteuning aan praktijken op het gebied van ketenzorg en huisartsen GGZ-zorg. Dit blijft onverminderd belangrijk, want hierdoor kunnen praktijken kwalitatief goede zorg op deze gebieden leveren.

Digitalisering

Het OPEN-programma dat de afgelopen jaren heeft gedraaid, is afgerond. Hierdoor is het succesvol mogelijk gemaakt dat patiënten online hun medisch dossier kunnen inzien. Onze aandacht voor digitalisering houdt hier niet op! We willen de huisartsen steeds meer op maat gaan ondersteunen. Met de komst van een CMIO en extra ondersteuning door het beschikbaar komen van versnellingsgelden is de kans groot dat onze uitvoeringskracht op dit gebied flink toe zal nemen ten opzichte van 2022.

Samen met de HAP

We hebben dit jaar een aantal keer nauw, en met succes samengewerkt met de HAP. Bij het opzetten van een gezamenlijke cliëntenraad en bij het organiseren van een goed lopend spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. In het najaar hebben we uitgebreid gesproken met elkaar tijdens een, door de HAP en Mediis georganiseerde, discussieavond over toekomstbestendige huisartsenzorg. Daar werd duidelijk dat ook in onze regio praktijkhouders druk ervaren door ziekte en krapte van personeel en stijgende zorgvragen. Praktijkhoudende huisartsen kunnen lastig opvolgers vinden.

Praktijkopvolging & huisvesting

Volgend jaar gaan we ondersteuning bieden door waarnemers en praktijkhouders die hun praktijk willen overdragen, samen te brengen. Waar nodig willen we met huisartsen in gesprek met gemeenten en zorgverzekeraar over huisvesting en waarborgen van de continuïteit van de huisartsenzorg en we starten met een leerwerk-traject voor doktersassistenten.

Nieuwe mogelijkheden 

Voor ons ligt een nieuw jaar, met nieuwe plannen en nieuwe mogelijkheden om actief te vernieuwen, om verantwoord te digitaliseren, om te ondernemen, te leren en samen een solide toekomst te organiseren: ‘voor, door en met jullie!’

We kijken uit naar 2023, een jaar waarin we samen de huisartszorg goed, leuk en toekomstbestendig houden.

Bestuur & directie

­